HORASAN KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
2-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
5 GÜN
2
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı.
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
15 GÜN
 
3
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
4-Sözleşme vb.
90 GÜN
4
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
30 GÜN
5
“Apostille” tasdik   şerhi
Apostille Şerhi vurulacak belge.
15 DAKİKA
6
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
Dilekçe.
30 GÜN
7
4982 sayılı bilgi edinme hakkı
Başvuru formu
15 GÜN
8
Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
Dilekçe
15 GÜN
 
9
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin  Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15 GÜN
10
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerini yargılanması hak. karar
Şikayet dilekçesi
(Dilekçede bulunması gereken hususlar : Şikayetçinin adı,soyadı,adresi ve telefon numarası,şikayet edilen memurun adı,soyadı ve çalıştığı kurum
30+15 GÜN
11
Disiplin cezasına itiraz işlemleri
 İtiraz dilekçesi
30GÜN
12
Muhtar izin müracaatları
1-İmzalı Mühürlü talep dilekçesi (1. aza vekâlet edecektir)
15 DAKİKA
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü                                        İkinci Müracaat Yeri:Horasan Kaymakamlığı
İsim                :M. Cahit AÇA                                                                    İsim                : Cüneyt CANER
Unvan            :Yazı işleri Müdürü                                                             Unvan            : Kaymakam
Adres             :Horasan Kaymakamlığı                                                    Adres              : Horasan Kaymakamlığı
Tel                  :711 3365                                                                              Tel                  : 711 3001
Faks               :711 3923                                                                              Faks                : 711 3923
E-Posta          : horasan@icisleri.gov.tr                                                    E-Posta          : horasan@icisleri.gov.tr